Trang chủ » TL KẾ TOÁN THUẾ » Mẫu bảng kê tiền chi tiết mới nhất

Mẫu bảng kê tiền chi tiết mới nhất

Mẫu bảng kê tiền chi tiết mới nhất

Mẫu bảng kê chi tiền, được ban hành kèm theo Quyết định số 48/2006/QĐ-BTC, ngày 14/9/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài chính, mời các bạn cùng xem và tải về sử dụng.

Đơn vi: ……..
Bộ phận: …….
Mẫu số: 09-TT
(Ban hành theo Quyết định số: 48/2006/QĐ-BTC
Ngày 14/9/2006 của Bộ trưởng BTC)

BẢNG KÊ CHI TIỀN

Ngày … tháng … năm ….

Họ và tên người chi: ………………………………………………………………………………………………………………

Bộ phận (hoặc địa chỉ): …………………………………………………………………………………………………………..

Chi cho công việc: …………………………………………………………………………………………………………………

STT

Chứng từ

Nội dung chi

Số tiền

Số hiệu

Ngày, tháng

A

B

C

D

1

 

 

 

 

Cộng

Số tiền băng chữ: …………………………………………………………………………………………………………………..

(Kèm theo …. chứng từ gốc).

Người lập bảng kê
(Ký, họ tên)
Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)
Người duyệt
(Ký, họ tên)

Nguồn: vndoc.com

Tải mẫu đầy đủ tại: Mẫu bảng kê tiền chi tiết mới nhất


Kế Toán Hà Nội thường xuyên cập nhật các chính sách thuế, thông tư, nghị định mới nhất qua các Khóa Học Kế Toán thực tế ngắn hạn và nhận làm dịch vụ kế toán trọn gói giá rẻ trên toàn quốc